DUURZAAM

Een duurzame bouwbranche

Van Wijnen neemt in het kader van zijn milieumanagement actief deel aan diverse sectorbrede initiatieven die duurzaamheid en CO₂-reductie beogen. Hieronder leest u per initiatief wat het doel is en welke rol Van Wijnen daarin heeft.

 

Doorlopende initiatieven

 

Duurzaamheidscommissie Neprom

Van Wijnen is lid van de permanente commissie ‘Duurzaamheid' van de NEPROM (Vereniging van Nederlands Projectontwikkeling Maatschappijen). We beogen vanuit onze kennis en kunde bij te dragen aan de ambitie van NEPROM om blijvend aandacht te geven aan duurzaamheid bij ontwikkeling en realisatie van vastgoed. We zoeken daarbij continu naar een balans tussen maatschappelijke kosten en baten.

 

Ketensamenwerking wijk ‘Nijlân’, Leeuwarden

Van Wijnen maakt deel uit van de ketensamenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, woningcorporaties en instellingen in Friesland om de wijk Nijlân in Leeuwarden van energie ‘uit de grond’ te voorzien met geotechniek. Met de opbrengst wordt de wijk opgewaardeerd. Andere betrokken partijen in deze samenwerking zijn De Zwarte Hond, Van Dorp zorg en welzijn, Verkley, Welzijn Centraal en E-kwadraat, De Friesland Zorgverzekeraar, SC Cambuur, Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, MCL Medisch Centrum Leeuwarden (Noorderbreedte), BV Sport, WoonFriesland, Friesland College en Elkien.

 

WDW Ontwikkelend Beheer

WDW Ontwikkelend Beheer is een samenwerking tussen Van Wijnen Oost B.V., Wolters en Van Dorp Installaties voor gebouwbeheer. Gedrieën bundelen zij hun kennis en expertise op het gebied van ontwikkelen, bouwen en beheren. Het gemeenschappelijke doel is om innovatie in de bouw te stimuleren. Het initiatief is een pure vorm van ketenintegratie, waarbij WDW Ontwikkelend Beheer initiërende marktpartijen adviseert over onder meer duurzame ontwikkeling en duurzaam, efficiënt vastgoedbeheer.

 

Concrete projecten: Pieter Steijnstraat Zwolle (2013), waarbij WDW oudere flatwoningen renoveerde, onder meer door de flat te voorzien van nieuwe gevelelementen, isolatie en een nieuwe verwarmingsinstallatie. In Deventer sloot WDW een langjarig contract met Sportbedrijf Deventer voor Maintain & Verduurzaming van Sport- en Belevingscentrum De Scheg (2015). Daarnaast richt WDW zich met (langjarig) onderhoud en verduurzaming van woningbouw op verschillende woningcorporaties (2015).

 

Projectplan Hoogspringers, Utrecht

Van Wijnen Midden B.V. voert een pilotproject uit in het projectplan Hoogspringers in Utrecht om de woningen een energiesprong te laten maken. Uiteindelijk doel: een energienotaloze woning. Van Wijnen werkt hierbij samen met onder meer corporaties en gemeenten, die samen metbouwpartijen vorm geven aan de zorg voor betaalbare woningen van goede (energetische) kwaliteit in leefbare wijken. Begin 2015 is in opdracht van Mitros met een pilot van acht woningen gestart. Waarschijnlijk volgen er daarna nog eens veertig woningen.

 

WDW ESCo

Als uitvloeisel van het project Blok-voor-Blok Deventer (waarbij via ketensamenwerking meer dan tweeduizend woningen energetisch worden verbeterd) is een bedrijf opgericht om verduurzaming van woningbouw te faciliteren: WDW ESCo. Doel: de energierekning omlaag brengen. De WDW ESCo is een samenwerking tussen Van Wijnen Oost B.V., Wolters en Van Dorp Installaties. De WDW ESCo werkt in opdracht van corporaties en. Concrete projecten in 2015: 25 woningen particulier, 47 woningen Wijk bij Duurstede Nul-op-de-meter.

 

Convenant Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt, Den Haag

Van Wijnen West B.V. heeft een convenant gesloten met BAM en Steeds om (particulier) vastgoed in de Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt in de Hofstad te renoveren en te verduurzamen. Een consortium ‘Van Wijnen-BAM’ staat inmiddels in de steigers. Kijk voor meer informatie op http://energievoorenergie.nu.

 

Duurzaamheid in het Bouwproces

Van Wijnen Eibergen B.V., Universiteit Twente, Saxion en andere marktpartijen hebben de krachten gebundeld in ‘Duurzaamheid in het Bouwproces’. Doel is om energieprestatie-indicatoren te registreren en te monitoren tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden. Een team van studenten onderzoekt de meetresultaten en afwijkingen. Hiermee moet een verdere reductie van het energieverbruik op de bouwplaats worden gerealiseerd.

 

Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV)

Van Wijnen Eibergen B.V., overheid en andere marktpartijen geven in de Stichting ADV een krachtige impuls aan duurzaamheid, energiebesparing en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de regio Achterhoek. (Kijk voor betrokken partners en aanbieders op www.verduursaam.nl).

 

Stuurgroep Lente-akkoord

Van Wijnen is lid van de stuurgroep die richting geeft aan de implementatie van de afspraken uit het Lente-akkoord. Dit akkoord, gesloten tussen overheid, marktpartijen en corporaties, heeft tot doel nieuw vastgoed energiezuiniger te maken. Kijk voor betrokken partijen op www.lente-akkoord.nl/inspiratie/door_wie/stuurgroep/.

 

Groevenbeek, Ermelo

In Ermelo zijn in 2014 succesvol 39 Nul-op-de-meterwoningen op de markty gebracht en verkocht. De woningen in het plan Groevenbeek zijn een initiatief van Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V., Van Wijnen Harderwijk B.V., Amer Amersfoort, 4D Architecten, Greenteq Solutions, Nieman Raadgevende Ingenieurs en Dantuma Wegkamp. Begin 2015 start de realisatie.

 

 

Nieuwe initiatieven

 

Renovatie naar Nul-op-de-meter

Van Wijnen Harderwijk B.V. en Woningstichting Barneveld renoveren een blok van vier woningen naar woningen met ‘Nul-op-de-meter’. Van Wijnen zal eigenaar worden van één van de woningen, enerzijds om de energieprestaties nauwgezet te kunnen monitoren en anderzijds om te gebruiken als demonstratiewoning.

 

Nieuwbouw Eemnes

Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. zal in 2015 circa 500 nieuwbouwwoningen in Eemnes gaan ontwikkelen en realiseren met een EPC van 0,0. Optioneel zal ook Nul-op-de-meter worden aangeboden. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Vos & Teeuwissen (Heijmans).

 

Fijn Wonen-concept

Van Wijnen Gorredijk B.V. ontwikkelde het Fijn Wonen-concept, waarbij bestaand onroerend goed wordt verduurzaamd in energie (energienotaloos) en levensloopbestendigheid (tot en met Zorgzwaartepakket 4). Betrokken partijen zijn De Groot Vroomshoop, Europrovyl, De Boer Installaties, Jantri en B39 Advies.

 

Consortium Dikke Jas

Onder de naam ‘Dikke Jas’ verzorgt Van Wijnen Eibergen B.V. de verduurzaming van woningen van Achterhoekse corporaties en particulieren. Dat doet het bedrijf samen met de Achterhoekse partijen De Woonplaats, Provincie Gelderland, TripleR Advies, RVO, Gemeente Winterswijk, sCBa, VerduurSaam, Kimenai Installatie Beheer, ETS Isolatie, Rudie Jansen Schilders & Totaalonderhoud en Nieman Raadgevende Ingenieurs. Bijzonder hierbij is de manier waarop het projectteam communiceert met de bewoners en waarop het gebruik maakt van bijbehorende big-data (overkoepelende gegevens over onder meer energieverbruik en klimaatgegevens die aangeven wat de besparingen zijn bij de verschillende opties van verduurzaming). (www.dikkejas.nl). Inmiddels is de verduurzaming van 180 woningen in Winterswijk gestart.

 

Ontwikkeling Standaardwoning en partnering

Van Wijnen Oost B.V. werkt diverse Nul-op-de-meterwoningen uit voor corporaties en projectontwikkelaars, compleet met een schoorsteenconcept met geïntegreerde installaties, waarbij voor onder meer verwarming en warm water alleen gebruik wordt gemaakt van elektriciteit. Die wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen en zonneboilers. Deze zogenoemde All-Electric Nul-op-de-meterwoningen beschikken zo over een neutraal energieverbruik, een prefab meterkast en flexibele gevels. Een gasaansluiting ontbreekt.

 

Care en co

Ouderenzorg verduurzamen door integrale oplossingen aan te bieden in logistiek, onderhoud en energieverbruik. Dat is het doel van het concept Care en co, waar Van Wijnen Oost B.V. bij betrokken is, samen met dGmR, buro SBH, Kuijpers en bureau Ouderenzorg.

 

Energieconcept 0 - Uithagenstraat in Den Haag

Van Wijnen West B.V. heeft samen met installateur HD het initiatief genomen om een oplossing te bedenken voor optimaal gebruik van stadsverwarming in combinatie met bronnen in de bodem, waaraan ’s zomers warmte wordt afgegeven om te koelen en waaraan ’s winters warmte wordt onttrokken om gebouwen/woningen te verwarmen. Hierbij wordt de overschotwarmte van de stadsverwarming (‘s zomers) gebruikt om de bron te laden. Uiteindelijk doel: minimaal energieverbruik ten aanzien van verwarming en koeling.

 

Ketensamenwerking Samen Anders, Samen Beter

In Limburg neemt Van Wijnen Sittard B.V. deel aan de ketensamenwerking Samen Anders, Samen Beter voor de nieuwbouw- en transformatie-opgaven van Wonen Limburg. Andere partners zijn Wonen Limburg zelf en Bouwbedrijven Jongen. Doel is om bij alle nieuwbouw en transformaties neutrale energielasten te bereiken. Op dit moment realiseert Van Wijnen achttien energieneutrale, levensloopbestendige eengezinswoningen in Baarlo.