Een gezamenlijke routekaart voor 1 miljoen nieuwe huizen in 2030

Er zijn grote zorgen over tekorten op de woningmarkt, maar wat gaan we eraan doen?

een-gezamenlijke-routekaart-voor-1-miljoen-nieuwe-huizen-in-2030

 Er zijn grote zorgen over tekorten op de woningmarkt, maar wat we gaan we eraan doen? Samen met andere marktpartijen (een groep van 14 kapitaalkrachtige projectontwikkelaars, beleggers en bouwondernemingen onder coördinatie van de brancheorganisatie voor projectontwikkelaars NEPROM) en de overheid hebben we nagedacht over hoe te komen tot 1 miljoen nieuwe woningen in 2030. De uiteenlopende woonwensen van de burger staan voorop: niet iedereen wil in het drukke stadscentrum wonen, er is ook grote vraag naar buitencentrum, groenstedelijke, dorpse en landelijke woonmilieus.

Vandaag presenteerden Bart van Breukelen, voorzitter van de NEPROM, de Investeringsstrategie Duurzame verstedelijking ‘Thuis in de Toekomst’ aan ruim 600 aanwezigen tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in ’s Hertogenbosch. Een routekaart voor duurzame verstedelijking. Bart: “We hebben te maken met een enorme woningbehoefte, maar ook met opgaven op het gebied van energietransitie, klimaat, mobiliteit en verduurzaming van de leefomgeving. Alles bij elkaar ligt er een ingrijpende claim op onze open ruimte. We moeten elke vierkante meter optimaal benutten. Of het nu gaat om bebouwing, natuur of water.”

Stijgende welvaart

Samen met de marktpartijen doen we met de Investeringsstrategie de eerste aanzet tot een gezamenlijke routekaart. Gezamenlijk verwachten we de komende 10 tot 15 jaar miljarden euro’s te investeren in nieuwe woningen en alles wat daarbij komt kijken. In bouw- en ontwikkelomzet zou het om ongeveer 200 miljard euro kunnen gaan. Samen met overheden willen we komen tot het aanwijzen van nieuwe, duurzame woongebieden. Bart: “Er moet een einde komen aan het improviseren. Het ontbreekt Nederland aan een integraal ruimtelijk plan voor de komende decennia. Daardoor zijn we nu niet efficiënt, ontwikkelen we te veel plot voor plot en missen we kansen waar het gaat om duurzaamheid en de kwaliteit van onze leefomgeving. Er is behoefte aan heldere keuzes bij de overheid en een gezamenlijk enthousiasmerend toekomstperspectief. Op die manier kan de overheid een solide basis bieden voor private investeringen in woningen en in echt duurzame verstedelijking. Voorwaarde voor de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen is dat de overheid ook zelf fors gaat investeren. Onder andere in infrastructuur en in de noodzakelijke sanering van milieubelastende bedrijfsactiviteiten in de steden en in de stedelijke regio’s.”

Meer woningen in en buiten de stad

Door de groei van het aantal inwoners en de stijgende welvaart neemt het aantal huishoudens sterker toe dan verwacht. Hiervoor zijn veel nieuwe woningen nodig. Het woningtekort ligt op dit moment al heel hoog en loopt door een te lage woningproductie op naar ruim 200 duizend woningen in 2020. Daardoor zijn van de één miljoen nieuwe woningen er maar liefst 600 duizend al nodig vóór 2025. Ook in de decennia na 2030 blijft er vraag naar nieuwe woningen. Op basis van onafhankelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 55% van de woningen in de komende 10 tot 15 jaar gerealiseerd kan worden binnen de grenzen van huidige steden en dorpen. Bart: “Toenemende verdichting heeft een ingrijpende impact op onze beleving van de stad. Als we te veel woningen binnenstedelijk willen realiseren, bestaat het risico dat andere functies, zoals kantoren, bedrijven en sportvelden worden verdrongen en naar de randen en naar buiten de steden verkassen. Wij vinden dat onwenselijk. Wij willen een aantrekkelijke mix aan functies in de steden behouden. Wonen en werken, ook waar het om de moderne maakindustrie gaat, moeten zoveel mogelijk in elkaars nabijheid plaatsvinden. Verdichting mag ook niet ten koste gaan van groen in de stad.”

Voor bijna de helft van alle nieuwe woningen moet ruimte worden gevonden aan de randen van steden, op nieuwe locaties buiten stedelijk gebied en in dorpse en landelijke milieus. De grootste vraag is naar appartementen, omdat het aantal eenpersoonshuishoudens nog blijft groeien de komende jaren. Maar ook de behoefte aan eengezinswoningen blijft groot. Stellen waarvan de kinderen het huis hebben verlaten en ook oudere alleenstaanden wonen vaak naar grote tevredenheid in een eengezinswoning en zijn nauwelijks te verleiden om te verhuizen. Daardoor komen er te weinig eengezinswoningen in de bestaande woningvoorraad beschikbaar voor de omvangrijke, permanente stroom aan jonge gezinnen die hun appartement willen inruilen voor een geschikte eengezinswoning. Nieuwbouw moet voor een belangrijk deel in die behoefte voorzien.

Duurzame woongebieden

De gezamenlijke routekaart moet leiden tot nieuwe, duurzame woongebieden. Ook slimme mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de Investeringsstrategie. Minder auto’s in de stad betekent meer ruimte voor bewoners. “Wij richten onze woongebieden in op fiets, e-bike, openbaar vervoer en elektrische auto’s en anticiperen zo mogelijk op deelauto’s en autonome voortuigen”, vertelt Bart. “Wel zien we – net als veel gemeenten en regio’s waarmee we samenwerken – dat verdere verstedelijking forse investeringen vergt in bereikbaarheid en infrastructuur. Het Rijk moet hier jaarlijks naar schatting een tot twee miljard euro extra voor vrij maken, als we willen voorkomen dat de huishoudensgroei gaat leiden tot het vastlopen van ons vervoerssysteem.”

Meer weten? De Investeringsstrategie verschijnt onder verantwoordelijkheid van de NEPROM en is hier te downloaden.

Meer dan bouwen