Van een oude school naar een fijne woonplek

Woningcorporatie

Nieuwbouw

Ontwikkelen

Edam

Heerhugowaard

Opdrachtgever
Van Wijnen
Architect
Venster Architekten
Woonoplossing
Fijn Wonen

Aan de Hendrick Dirckszstraat in Edam staat nu de voormalige school voor openbaar onderwijs De Botter. Het plan is om deze locatie een nieuwe bestemming te geven. Op de plek van de oude bassischool wil Van Wijnen 26 eengezinswoningen ontwikkelen en realiseren. Het plan draagt de naam De Botter.

Op maandag 16 mei 2022 hebben wij een informatieavond gehouden en het Groenplan gepresenteerd. Er zijn een paar vragen/opmerkingen aan ons door gegeven en die nemen wij in behandeling. Wanneer mogelijk wordt het Groenplan hierop aangepast.

Groenplan-presentatie-16.05.2022

Participatie

Alle betrokken partijen vinden het belangrijk dat er een participatietraject doorlopen wordt. Een eerste verkenning via een bewonersavond in juli 2020 is de start geweest van dit traject. Tijdens deze avond hebben de gemeente Edam-Volendam en Van Wijnen het eerste stedenbouwkundige plan gepresenteerd. Aan de buurtbewoners is gevraagd wat zij er van vinden, wat er beter kan en waar ze zich zorgen om maken. Alle input en antwoorden die door de bewoners gegeven zijn, zijn geïnventariseerd. Vervolgens is er bekeken wat er met elk punt binnen de beleidskaders gedaan kan worden. Op 16 maart 2021 is de gewijzigde planontwikkeling met de benodigde uitleg aan de buurtbewoners teruggekoppeld. Van buurtbewoners hebben we reacties op het herziene plan ontvangen. Deze reacties zijn besproken en in mei 2021 vond een terugkoppeling naar omwonenden plaats.

Van het gehele traject is een participatieverslag gemaakt. Dit verslag wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan en kan hieronder teruggelezen worden.

Participatieverslag-De-Botter-Edam

Op 2 juni 2021 sprak een buurtvertegenwoordiging uit de Hendric Dirckszstraat, Pieter Claesstraat en Pieter Taemszstraat, de projectleider en verkeerskundige van de gemeente Edam-Volendam en Van Wijnen over het onderwerp verkeersveiligheid. Onder het kopje “verkeersveiligheid en knip” leest u meer over dit onderwerp.

Het bestemmingsplan is op 21 juli 2021 gepubliceerd. U heeft de mogelijkheid om het bestemmingsplan digitaal in te zien via deze link. Het was mogelijk om tot zes weken na publicatie een zienswijze in te dienen.

Het bestemmingsplan is op 25 november 2021 vastgesteld door burgemeesters en wethouders van de gemeente Edam-Volendam. Vanaf 13 december 2021 is het bestemmingsplan zes weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening en op de gemeentelijke planviewer.

Visualisatie paticipatietraject
Visualisatie participatietraject

Bestemmingsplan

Op 21 juli 2021 is het bestemmingsplan gepubliceerd. U heeft de mogelijkheid om het bestemmingsplan digitaal in te zien in te zien via deze link en via de website van de gemeente. Ook is het mogelijk het bestemmingsplan in te zien op het gemeentehuis. In verband met de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis is het bestemmingsplan alleen op afspraak in te zien (met inachtneming van de huidige omgangsregels). Hiervoor kan contact worden opgenomen met het KCC via telefoonnummer 0299-398398.U heeft vervolgens zes weken de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.

In het hele land is woningnood. Binnen 10 jaar moeten er in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen gebouwd worden. In Edam is er veel vraag naar woningen met een middeldure huur, maar momenteel eigenlijk geen aanbod. De gemeente wil het aanbod van middeldure huur verruimen voor starters en inwoners met een middeninkomen. Alle woningen in het plan De Botter worden verhuurd aan mensen met een middeninkomen en het plan voorziet daarmee in deze behoefte. Omwonenden hadden voorgesteld om op deze locatie seniorenwoningen te realiseren om doorstroom in de wijk te bewerkstelligen. Gemeente Edam-Volendam is van mening dat seniorenwoningen dichtbij voorzieningen moeten liggen, deze locatie ligt daar te ver vanaf.  

Van Wijnen en de gemeente zijn de afgelopen jaren in overleg geweest over een goede stedenbouwkundige indeling. Het ontwikkelingskader gaat uit van woningbouw. In het plan de zomer van 2020 waren 28 woningen opgenomen. De suggesties, vragen en ideeën van de omgeving zijn meegenomen in het aangepaste ontwerp dat op 16 maart 2021 is getoond aan de buurtbewoners. Het ontwerp is gewijzigd in 26 woningen verdeeld over drie woonblokken. Ten opzichte van het eerste plan zijn een aantal woningen gedraaid, de bergingen met warmtepomp zijn naar de voorzijde van de woningen verplaatst en ook is er meer afstand tot buren. Daarnaast is er meer ruimte voor groen en bomen in het herziene plan. Bijna alle woningen krijgen een parkeerplaats op het eigen terrein en in het hofje is er plek om auto’s te parkeren. Hiermee wordt het aantal parkeerplekken van de gehanteerde parkeernorm toegepast.

Herzien plan

Herzien-plan

Toelichting-herzien-plan

Bezonningsstudie

Verkeersveiligheid en knip

Veiligheid in de buurt is een belangrijk onderwerp. Nu, maar ook in de toekomst. We begrijpen dat buurtbewoners willen dat zij en hun (klein)kinderen veilig over straat kunnen.

Door de buurt zijn veel vragen gesteld over de verkeersveiligheid in de buurt. Daarom heeft Van Wijnen een verkeerskundig onderzoek laten uitvoeren. Op basis van de huidige indeling/inrichting is er getoetst wat nog een verkeersveilige intensiteit is op locatie. Een eerste inschatting is gemaakt van de nieuwe verkeersintensiteit. Ook heeft er een doorrekening plaatsgevonden van wat de school voor een verkeer genereerde. De conclusie uit verkeerskundig onderzoek is dat het beoogde plan verkeerskundig inpasbaar is.

Op 2 juni 2021 sprak Van Wijnen met een buurtvertegenwoordiging uit de Hendric Dirckszstraat, Pieter Claesstraat en Pieter Taemszstraat, de projectleider en verkeerskundige van de gemeente Edam-Volendam en ondergetekende over het onderwerp verkeersveiligheid. Met wethouder Rijkenberg (ruimtelijke ontwikkeling) en wethouder Runderkamp (verkeer) zijn de verschillende opties, inclusief de voor- en nadelen, voor de bereikbaarheid van de nieuwe woningen besproken (paaltje verplaatsen, eenrichtingsverkeer, paaltje laten staan, slagboom). Er is besloten de knip op de huidige locatie op de Hendric Dirckszstraat en Pieter Claesstraat te handhaven. Beide wethouders zijn zich er van bewust dat er geen oplossing mogelijk is die iedereen tevreden kan stellen. Afspraken uit het verleden en de aanleg van de derde ontsluitingsweg (de route door de Hendric Dirckszstraat is de kortste route naar de derde ontsluitingsweg in de toekomst) hebben de doorslag gegeven om de knip te behouden op de huidige locatie.

Kant-en-klare elementen uit de fabriek

De bouw van de woningen gebeurt door het aanleveren van kant-en-klare elementen uit de nieuwe fabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Hierdoor zijn de woningen sneller klaar voor bewoning, maar ook wordt de omgeving veel korter blootgesteld aan bouwactiviteiten en wordt het afval op de bouwplaats sterk gereduceerd. Voor het bouwverkeer wordt aan de westzijde van de wijk een aparte route aangelegd zodat het bouwverkeer niet door de wijk gaat. Vanaf de Blokgouw komt er parallel aan het fiets- en voetpad van de Hendric Dirckszstraat een tijdelijke bouwweg. Hierdoor hebben omwonenden zo weinig mogelijk overlast van het bouwverkeer.

De woningen krijgen het Fijn Wonen-label. Toekomstige bewoners van De Botter krijgen gegarandeerd  een woning die voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen. De woningen zijn circulair, gasloos en energiezuinig.

Planning

De voorlopige planning van het project is:

Planning

Vragen stellen

Uw vragen kunt u aan ons stellen via heerhugowaard@vanwijnen.nl