Renovatie en de toekomst

Onze renovatieprojecten gaan altijd over de toekomst: woningen duurzamer, comfortabeler en geschikter maken voor de komende generaties. Klaar voor de toekomst. Maar wat we ook zeer belangrijk vinden, is het toekomstbestendig maken van renoveren op zich. Bijvoorbeeld op een duurzame manier (her)gebruik te maken van materialen en mensen. Of afval en uitstoot te reduceren. Zo vechten we samen tegen schaarste in onze renovaties.

Schema ‘Samen tegen schaarste’ met 5 hoofdthema’s.


“Samen tegen schaarste”

In het huidige bouwklimaat is er sprake van schaarste. Niet alleen van woningen, maar ook van mensen en materialen. Bovendien ligt er de ambitie om per 2050 een circulaire en klimaatneutrale (bouw)economie te hebben. Daarom zetten wij ons actief in tegen schaarste door o.a. efficiënt om te gaan met materialen, innovatieve en duurzame oplossingen te verzinnen en mensen uit de wijk te betrekken bij de bouw. Zo werken we aan een gesloten keten met steeds minder nadelige effecten op het gebied van CO2, stikstof en houden we rekening met biodiversiteit. Op deze manier renoveren we toekomstbestendig!

5 hoofdthema’s uitgelicht

De 5 belangrijkste thema’s zijn in het schema hierboven in groen uitgelicht, maar wat doen we precies per thema om schaarste tegen te gaan in zowel renovaties als nieuwbouwprojecten? Dat lees je hieronder.


Omgang bouw- en sloopafval

Tijdens een project geven we uitgaande materialen zo veel mogelijk een tweede leven. We brengen zo min mogelijk afval naar de stort en minimaliseren de afvalverbranding.

MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

De duurzaamheid van een gebouw meten we aan de
hand van de MilieuPrestatie Gebouwen. Hergebruikte of natuurlijke materialen zijn minder schadelijk voor het milieu, dus hebben een lage MPG. Hoe lager
de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. Wij streven naar een zo laag mogelijke MPG.

Hergebruik van materialen

Materialen die we aanbrengen bij de realisatie van onze projecten zijn, waar mogelijk, afkomstig uit hergebruik of hoogwaardige recycling. Uitgaande materialen, die nog niet einde levensduur zijn, zetten we in het project of een ander project opnieuw in.

Prestatieladder sociaal ondernemen

PSO is het landelijke keurmerk waarmee werkgevers zich kunnen onderscheiden op het gebied van sociaal
ondernemen. We ondersteunen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie door hen in onze eigen
bedrijfsvoering een plek te bieden. Tevens kopen wij waar mogelijk altijd in bij organisaties die zelf ook PSO-gecertificeerd zijn. Samen staan we sterker.

Losmaakbaarheid

We brengen producten zoveel mogelijk losmaakbaar aan
in een gebouw om een tweede levenscyclus te stimuleren.
Demontabiliteit is een belangrijke
randvoorwaarde voor het hergebruiken van materialen.

Visie toepassen in de praktijk

Onze visie bestaat niet uit lege woorden; we zijn en blijven elke dag actief bezig met het toepassen van ons model om efficiënter en duurzamer te renoveren. Dat doen we niet alleen als opdrachtgevers (woningcorporaties, vastgoedbeheerders) daarom vragen, maar dat doen we intrinsiek binnen ons eigen werk. Bovendien maken we alles meetbaar, zodat we kunnen zien waar we progressie maken en waar we extra aandacht aan moeten besteden.

We versnellen in duurzaam renoveren

Onlangs ondertekenden wij het manifest genaamd ‘Het Nieuwe Normaal’ voor 2023: een nieuwe, gedragen ‘norm’ met circulaire prestaties in de gebouwde omgeving. door te voldoen aan deze norm dragen we nog meer bij aan een wereld zonder afval en zonder uitval. De nieuwe norm, die strenger is dan wettelijk vastgesteld, wordt bepaald op basis van praktijkprojecten met audits vanuit zowel deelnemende partners als andere partijen. Zowel grote bouwbedrijven als diverse overheidsinstanties zijn hierbij betrokken om samen te versnellen in circulair bouwen.

“Men vergeet soms dat er vele kansen liggen binnen (de renovatie van) bestaand vastgoed als het gaat om schaarste tegengaan, het hergebruiken van materiaal en duurzamer bouwen. Gelukkig kijken we binnen Van Wijnen ook vooruit en maken we snel ontwikkelingen door in onze renovatieprojecten. Renovatie is in de basis immers altijd duurzamer dan (sloop-)nieuwbouw!”

Zo strijden wij tegen schaarste


Onderzoek elektrisch bouwverkeer

Onze missie is om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Om hiervoor te zorgen, hebben we bij een renovatieproject in Oss onderzoek gedaan naar het werken met elektrisch bouwverkeer en materieel. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat we gemiddeld 85% minder CO2 zouden uitstoten gedurende het project van 39 weken. Dit bewijst dat het wel degelijk mogelijk is om flink minder CO2 uit te stoten op dit gebied.

Circulaire dakpannen

We zijn voor een renovatieproject in Middelburg de samenwerking aangegaan met dakpannenleverancier Luijtgaarden, die gebruikte dakpannen een nieuw leven geeft. Zij namen bij dit project 27.352 dakpannen in, waarvan 99% werd goedgekeurd voor hergebruik. Deze dakpannen belandden dus niet op de stort, wat ons hielp om veel minder afval te produceren.


Gescheiden afvalstromen

Bij de renovatie van 127 woningen in Oss hebben we samen met Bongers Dakwerken en BMI Nederland al het plastic afval gescheiden. Ongeacht van wie het plastic afkomstig was; al het plastic werd verzameld in big bags en gescheiden van het sloopafval. In 2025 willen we afvalvrij bouwen/renoveren. Door met onze partners bewust om te gaan met afval(scheiding) op de bouw werken we daar naartoe!

Kom meer te weten over de toekomst van renoveren

Kim neemt u graag mee in onze visie op toekomstgericht renoveren en hoe we samen de gestelde doelen voor duurzaamheid gaan halen.

Kim Wijnen

Bedrijfsleider Renovatie

0682580452
k.wijnen@vanwijnen.nl