Disclaimer

Algemeen

De website www.vanwijnen.nl wordt beheerd door Van Wijnen Groep B.V. (Van Wijnen), mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wijnen.

Informatie

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Van Wijnen neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Van Wijnen niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Gekoppelde sites

Op de website van Van Wijnen wordt, naast verwijzingen naar websites van aan Van Wijnen gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Van Wijnen door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Van Wijnen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

Van Wijnen behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Wijnen, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Van Wijnen, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Van Wijnen aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site – in welke vorm dan ook – elektronisch aan Van Wijnen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘Van Wijnen’ dient in dit verband tevens te worden gelezen de aan het bedrijf gelieerde ondernemingen.

Vragen?

Heeft u vragen over onze voorwaarden laat het ons weten via website@vanwijnen.nl.