Projectontwikkeling gaat verder dan het gebouw

Wonen

Woningcorporatie

14:45

09-11-2022

Bij Van Wijnen is projectontwikkeling niet zomaar woningen of andere gebouwen ontwikkelen en zorgen dat deze worden gebouwd. Wij gaan verder dan dat; als ontwikkelaar willen we echt wat toevoegen aan de wijken waarin we bouwen. We kijken dus verder dan de stenen. Al in de eerste fase van een ontwikkeltraject wordt nagedacht op welke manier we meerwaarde kunnen creëren voor een wijk. Rianne Paijmans, ketenmanager wijkontwikkeling, vertelt hoe dat in zijn werk gaat.

“Wat mij gelukkig maakt, is me inzetten om iets goed te realiseren voor mensen, met name voor mensen die het wat moeilijker hebben. Daarom kijk ik altijd verder dan het gebouw zelf. Voordat we beginnen met de projectontwikkeling, leren we de wijk en de bewoners kennen en willen we weten wat er speelt. Zo zijn we in staat om de buurt beter in te richten en de mensen dichter bij elkaar te brengen. Helaas kan ik onmogelijk in mijn eentje armoede, laaggeletterdheid, huiselijk geweld en eenzaamheid oplossen, maar met mijn werk maar ik kleine stappen.

Omdat we ontwikkelen, bouwen, renoveren/transformeren en beheren zijn we in staat om te bedenken wat goed is voor een wijk, deze te realiseren en erna nog een rol te spelen voor de bewoners. We kijken naar de behoeften in de wijk en zoeken op basis daarvan naar duurzame oplossingen tijdens de projectontwikkelingsfase. Hier kan bijvoorbeeld uitkomen dat we geen nieuwbouw realiseren, maar (een deel van) de wijk renoveren en op die manier te verduurzamen.”

Projectontwikkeling nieuwbouw bewoners
Bewoners meenemen in het ontwikkeltraject

We spelen in op de behoefte van een wijk

“Ik zie ons meer als een wijkontwikkelaar dan projectontwikkelaar. Belangrijk daarin is om het gesprek aan te gaan. Met gemeenten en woningcorporaties, maar ook vooral met de bewoners van een wijk om te onderzoeken welke behoeften er leven in de wijk. Vanuit mijn functie merk ik dat het zinvol is om vroegtijdig contact te zoeken met de buurt. Dit betaalt zich later in het ontwikkelproces uit. Aan de andere kant is een goede stedenbouwkundige analyse van belang en zoeken we naar oplossingen voor thema’s als duurzaamheid, biodiversiteit en betaalbaarheid.

Aanvullend daarop werken we met een door onszelf ontwikkelde datatool. Hierin zien we in één oogopslag hoe een wijk scoort op diverse pijlers. Denk hierbij aan leefbaarheid, woningkwaliteit, woonsituatie en wijksamenstelling. Die inzichten helpen ons om de eerste ideeën uit te werken en het gesprek aan te gaan om deze te toetsen. Door de inzet van de datatool weten we bijvoorbeeld hoeveel jonge gezinnen in een wijk wonen, welke woningtypen er staan en of er vaak wordt ingebroken in de wijk. De datatool is een hulpmiddel om een wijkaanpak te bepalen die de meeste waarde toevoegt aan een wijk of buurt. Een voorbeeld hiervan is dat we een oplossing toepassen voor een onveilige wijk. Dat kan in de vorm van (straat)verlichting of een andere indeling van de wijk met minder steegjes.”

Rianne Paijmans

Ketenmanager wijkontwikkeling

We verbeteren en ontwikkelen wijken waar mensen zich thuis voelen. Dat is méér dan bouwen.

De wijk verbinden

“Mijn rol als ketenmanager is om mezelf in te leven in de wijk en steeds verbindingen te maken. Zo zijn we in staat om kleine stappen te zetten. Die zijn niet alleen van toegevoegde waarde in de wijkontwikkeling, maar hebben ook impact op de sociale cohesie in de wijk.

Een mooi praktijkvoorbeeld is de bouw van Het Talentencentrum in Breda. We bouwen daar een multifunctioneel sportcentrum. De gemeente wil dat zoveel mogelijk getalenteerde jonge sporters, met of zonder beperking, de kans krijgen om zich daar te ontwikkelen. Het Talentencentrum staat in de wijk Hoge Vucht. Een wijk die aandacht nodig heeft. In samenwerking met de gemeente gaan we aan de slag om niet alleen het gebouw te realiseren, maar ook de wijk te verbinden. Dat is een uitdaging, want de bewoners van Hoge Vucht hebben over het algemeen weinig interesse in sport. Zij proberen de eindjes aan elkaar te knopen en vinden dat er meer moet worden opgetreden tegen drugsoverlast. Dat zijn uitdagingen die verder gaan dan het gebouw zelf en waar ik namens Van Wijnen een positieve bijdrage aan wil leveren.

Normaal gesproken is de gemeente actief in de wijk en ik ben daar een aanvulling op. Met als verschil dat ik niet de organisatorische druk voel die een ambtenaar heeft. Daarom heb ik meer vrijheid om met een fris idee te komen op basis van de gesprekken die ik heb gevoerd en de data die we tot onze beschikking hebben. Dat vertaal ik door naar een plan dat ik bespreek met de opdrachtgever. In de wijk Hoge Vught bleek bijvoorbeeld weinig aandacht te zijn voor vrouwen en jonge kinderen. Samen met de juiste partners in de wijk gaan we daar verandering in brengen. Dat is een kleine stap in de goede richting voor deze wijk.”

Impressie Talencentrum
Het ontwerp van Talentencentrum in Breda

Een goede wijkontwikkelaar ben je samen

“We geloven erin dat je alleen een goede buurt- of wijkontwikkelaar kan zijn als je je inleeft in de wijk. Dat is niet makkelijk: het kost tijd en het is een traject van lange adem, waarin je op zoek gaat naar partners die op één lijn zitten. Je kan namelijk alleen een goede wijkaanpak bepalen als je samen hetzelfde doel voor ogen hebt. Zo realiseer je niet alleen een duurzamere, betere wijk, maar leidt het ook tot meer sociale verbondenheid.

Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met woningcorporatie Laurentius. Daar werken we de komende 8 jaar intensief mee samen om wijken écht te leren kennen. Daardoor verbeteren en ontwikkelen we wijken waar bewoners zich thuis voelen. Dat is méér dan bouwen.”

Meer weten over wijkontwikkeling?

Neem contact op met Rianne Paijmans, ketenmanager wijkontwikkeling.

Dit artikel verscheen eerder op PropertyNL.